DOKUMENTY

dokumenty

Pred podaním žiadosti do zariadenia si musí občan/žiadateľ podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na sociálnom oddelení Mestského úradu alebo Obecného úradu v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku je vyhotovený posudok o odkázanosti na sociálnu službu s prihliadnutím na potreby a požiadavky fyzickej osoby a následne vydané Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so stupňom odkázanosti fyzickej osoby.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa odkázanosti, si občan podá osobne alebo písomne Žiadosť o umiestnenie do zariadenia a po prijatí občana do zariadenia sa uzatvorí Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

V zmysle novely zákona č.448/2008 je možné do Zariadenia pre seniorov od 1.3.2012 prijať občana so stupňom odkázanosti najmenej IV. až VI. a to na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Bez náležitých a právoplatných dokumentov je možné prijať občana iba v prípade, ak si zaplatí plnú výšku nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby.

Žiadateľ, ktorý v čase predkladania Žiadosti o zaradenie do zoznamu žiadateľov do zariadenia je prijímateľom inej sociálnej služby, ktorú poskytuje Mesto, obec alebo právnická osoba zriadená Mestom, uvedie tento fakt vo svojej písomnej žiadosti.

 Prílohy k Žiadosti pri uzatvorení zmluvy a potrebné dokumenty k nástupu:

 • Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov
 • Rozhodnutie o výške dôchodku za kalendárny rok
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • Ak žiadateľ poberá dávky v hmotnej núdzi – rozhodnutie o ich priznaní
 • Ak je žiadateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony – právoplatné rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka
 • Ak žiadateľ poveril niekoho zastupovaním v právnych úkonoch za seba – splnomocnenie na výkon overené notárom
 • Rozhodnutie o poberaní kompenzácií, preukaz ZŤP
 • Potvrdenie obvodného lekára o tom, že žiadateľ nemá kontraindikáciu ku dňu nástupu do zariadenia:
 • vyšetrenie na bacilonosičstvo, výter z rekta, výter z hrdla, RTG pľúc alebo pľúcne vyšetrenie, krvné testy – krvný obraz, protilátky na hepatitídu B a C, HbsAg, biochémia
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti
 • Odhlásenie dôchodku a prehlásenie na poštu v Hornej Maríkovej
 • Občiansky preukaz
 • Kartu poistenca
 • Zdravotný záznam

Dokumenty:

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov
Súhlas so zaradením do poradovníka
Cenník za poskytovanie sociálnej služby
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023
Zoznam osobných vecí potrebných pri prijatí klienta do zariadenia
Vyhlásenie o majetku FO

Comments are closed.